سرکار خانم رویا تشکری مدیریت پیش دبستان و دبستان
سرکار خانم نسرین یوسفیان معاون انضباطی
سرکار خانم نسرین رضایی معاون
سرکار خانم سکینه رمضان طلب معاون آموزشی
سرکار خانم سمانه اسدی معاون اجرایی
سرکار خانم فاطمه بیرامی معاون پرورشی
سرکار خانم راضیه  حسینی مسئول فناوری و مسئول امور مالی
سرکار خانم حانیه قاضی مشاور آموزشی
سرکار خانم زهرا پولایی مشاور آموزشی